Địa chỉ: Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại di động: 0942412447
Hotline: 02223683863
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai các khoản thu năm học 2020 - 2021

 

UBND HUYỆN YÊN PHONG

TRƯỜNG MN TRUNG NGHĨA

 

 

Số: 40/QĐ-MNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Trung Nghĩa, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Công khai các khoản thu  năm học 2020 – 2021

 của Trường mầm non Trung Nghĩa

 

 

 

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/12/2017 về việc “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;

Căn cứ công văn số 356/PGD & ĐT ngày 21/09/2020 của Phòng GD& ĐT huyện Yên Phong về việc Thông báo, duyệt các khoản thu, mức thu năm học 2020 – 2021;

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của trường mầm non Trung Nghĩa năm học 2020 – 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố, công khai  số liệu dự toán thu, chi các khoản thu năm học 2020 – 2021  của Trường mầm non Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (có bản chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán, thủ quỹ và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Phòng TC-KH;

- Phòng GD&Đt;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

Nguyễn Thị Tần


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết